Fişing hüjümi: Aldawçylary nädip saklamaly - Semaltdan maslahatlar

Maglumatlaryň howpsuzlygyny üpjün etmekde kompaniýalaryň we şahsyýetleriň iň köp ýaýran howpsuzlyk meselesi balykçy hüjümidir. Hakerler pidanyň parol, debet kartoçkalary we beýleki duýgur maglumatlary ýaly gymmatly maglumatlary ogurlamak üçin telefon jaňlaryny, e-poçta we sosial media ulanýarlar.

Şunuň bilen baglylykda, “ Semalt” müşderi üstünliginiň dolandyryjysy Lisa Mitçel guramalaryň we şahsyýetleriň balykçy hüjümlerinden gaça durmak we öňüni almak üçin nädip işläp biljekdigi barada bilermenlere maslahat berýär. Jogaplary şu makalada tapyň.

Tiffany Tucker

“Chelsea Technologies” -iň işgäri, Tiffany ulgam inereneri. IT ulgamynda magistr derejesini almak üçin ýazylmazdan ozal, kompýuter biliminde bakalawr derejesini alyp, IT ulgamynda on ýyldan gowrak tejribesi bar. Tiffanynyň pikiriçe, işgärlere maglumat howpsuzlygy boýunça tälim bermezlik we dogry gurallaryň bolmazlygy guramalaryň goýberýän iki ýalňyşlygydyr. Guramanyň howpsuzlygyny bozmagyň üstünligi, bir guramanyň möhüm bilimlerine we şahsyýetnamalaryna eýe bolany üçin işgärlere baglydyr. Tiffany şeýle teklip etdi:

  • Kompaniýalar, fişing ssenarilerini öz içine alýan okuw çärelerini geçirmek arkaly işçilere bilim bermeli.
  • Guramalar boş iberijileri we wiruslary kesgitleýän SPAM süzgüçlerini ulanmalydyrlar.
  • Iň soňky täzelenmeler we howpsuzlyk programmalary bilen ähli kompaniýanyň ulgamyny saklaň.

Artur Zilberman

Artur, Nýu-Yorkork Tehnologiýa Institutyndan kompýuter ylymlary boýunça BS derejesini korporatiw IT müdiri we kompýuter hyzmatlaryny üpjün ediji hökmünde işe başlamazdan ozal aldy. Häzirki wagtda Artur LaptopMD-iň dolandyryjy direktory. Onuň sözlerine görä, biperwaý göz aýlamak guramalaryň balykçylyk hüjümleriniň pidasy bolmagyna sebäp bolýan iň erbet ýalňyşlykdyr. Şeýlelikde, Artur kompaniýalaryň käbir web sahypalaryna kompaniýanyň internet ulgamyna girmegini gadagan edýän syýasatlary döretmelidigini öňe sürýär. Möhümi, Artur Zilberman guramalara işçilerini balykçylaryň usullary barada öwretmegi maslahat berýär. Işgärlere şübheli we zyýanly e-poçta goşundylary barada seresap bolmaly.

Maýk Meikle

Maýk, howpsuzlyk bozulmalary we maglumatlaryň gizlinligi ýaly mowzuklarda müşderiler üçin kiberhowpsuzlyk okuwyny berýän howpsuzlyk bilim we maslahat beriş kompaniýasy bolan “SecurityHim” -iň esaslandyryjysydyr. Maýk howpsuzlyk we maglumat tehnologiýasy (IT) bilen 20 ýyldan gowrak wagt bäri işleýär. Mundan başga-da, howpsuzlyk, dolandyryş we töwekgelçilikleri dolandyrmak boýunça halkara derejesinde çykyş edýär. Maýkyň pikiriçe, balykçy hüjümleriniň öňüni almak üçin guramalar göz öňünde tutmaly birnäçe tehnologiki we adam faktorlary bar. Şunuň bilen baglylykda, Miekle galp hatlary döretmek üçin ýewropiki guralyň ulanylmagynyň iň gowy tehnologiki çemeleşme bolandygyny belleýär. Bu howpsuzlyk çözgüdi, aldaw habarlaryny süzmek ukybyna eýedir.

Stiw Spearman

Stiw baş howpsuzlyk geňeşçisi we Heath Security Systems-y esaslandyryjy. Howpsuzlyk boýunça hünärmen hökmünde Stiw kompaniýalaryň balykçy hüjümlerine garşy göreşmek üçin gatlakly we utgaşdyrylan çemeleşmäni talap edýändigini aýtdy. Bu ýönekeý maslahatlara eýermek arkaly gazanyp bolar:

  • Işçilere balykçy hüjümlerini tanamagy we zyýanly baglanyşyklara basmazlygy öwrediň. Mysal üçin, kompaniýanyň domenine gabat gelmeýän domenler basylmaly däldir.
  • Şübheli iberijileriň işgärleriň gutularyna girmeginiň öňüni almak üçin köp spam süzgüçlerini açmak.
  • Kompaniýalar, ulanyjy şahsyýetnamalaryna zyýan berýän kezzaplaryň kompaniýa maglumatlaryna girmeginiň öňüni almak üçin iki faktorly tassyklamany ulanmalydyrlar.
  • Guramalar, internet ulanyjylarynyň şübhelere we kezzap sahypalaryna basmazlygy üçin brauzer giňeltmelerini we mahabatlary işjeňleşdirmeli.

mass gmail